Chú thấy cháu bỏ nhà đi lâu rồi chắc đói lắm về nhà chú đi chú cho ăn cu mỗi ngày,JUFE-006,Monaka Oguri

Chú thấy cháu bỏ nhà đi lâu rồi chắc đói lắm về nhà chú đi chú cho ăn cu mỗi ngày,JUFE-006,Monaka Oguri