Đi grab ai dè bị thịt luôn trên xe

Đi grab ai dè bị thịt luôn trên xe