Một gia đình nghèo phải nương tựa nhau mà sống và nhu cầu sinh lý cũng phải giúp đỡ lẫn nhau,HOKS-023,Ryo Minami,Rin Hifumi

Một gia đình nghèo phải nương tựa nhau mà sống và nhu cầu sinh lý cũng phải giúp đỡ lẫn nhau,HOKS-023,Ryo Minami,Rin Hifumi