Thầy giáo và em học trò còn trinh, DASD-494, Sora Asahi

Thầy giáo và em học trò còn trinh, DASD-494, Sora Asahi