Thức dậy là lại phải chịch

Thức dậy là lại phải chịch